Disclaimer

Disclaimer

Paul Meijering Metalen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en
actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter
voorkomen. Paul Meijering Metalen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het
gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via
het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken
van informatie of diensten door Paul Meijering Metalen of door u aan Paul Meijering Metalen
door middel van de website van Paul Meijering Metalen of anderszins langs elektronische weg.
Tevens aanvaardt Paul Meijering Metalen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die
geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of
namens Paul Meijering Metalen via deze website. Paul Meijering Metalen aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of
anderszins wordt verwezen. Paul Meijering Metalen garandeert niet dat aan haar toegezonden
e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
de teksten, look and feel, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving,
merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten
welke aan Paul Meijering Metalen, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag
deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten
gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Paul
Meijering Metalen mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content
dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij
zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.